Algemene voorwaarde

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle door Starfishing hengelsport gedane aanbiedingen zijn uitsluitend de navolgende Algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken nadat hiervoor door Starfishing hengelsport een schriftelijke toestemming is af gegeven.
1.3. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Starfishing hengelsport.
1.4. Plaatsen van een bestelling betekend automatisch dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


2. Koopovereenkomst

2.1. Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order / bestelling op onze webwinkel.
2.2. Klant en Starfishing hengelsport komen uitdrukkelijk overeen dat door plaatsing van een order op de webwinkel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet, met in achtneming van de algemene voorwaarden, niet af aan de bindende kracht van deze overeenkomst.
2.3. Ter bevestiging stuurt Starfishing hengelsport de klant een e-mail met daarin alle order gegevens zoals de klant deze bij bestelling heeft ingevuld.
2.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
2.5. Starfishing hengelsport is niet verantwoordelijk voor fouten en of vergissingen welke de klant bij de invoer van de order heeft gemaakt.<
2.6. Mocht levering van een order of bestelling meer dan 30 dagen vertraagd zijn, is de klant gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Dit geldt niet wanneer beide partijen een andere levertijd hebben afgesproken of wanneer goederen speciaal voor de klant besteld zijn.
2.7. Starfishing hengelsport behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een order of bestelling niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te bepalen voorwaarden.
2.8. Voor alle in de webwinkel van Starfishing hengelsport op foto’s, afbeeldingen en tekeningen afgebeelde accessoires geldt dat deze slechts indicatief en bij benadering zijn. Voor de overeenkomst geldt dat enkel die accessoires, welke met name genoemd zijn in de tekst behorend bij het betreffende artikel worden meegeleverd. Misvatting door de klant van het voorstaande kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


3. Prijzen

3.1. Alle op de site vermelde prijzen zijn in euro inclusief de wettelijke BTW en exclusief de verzendkosten.
3.2. Alle op de site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk, zet en schrijffouten.
3.3. Voor de gevolgen van druk, zet en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4. Mocht de prijs wijzigen na het tot stand komen van de koopovereenkomst, dan wordt de prijs ten tijde van de overeenkomst aangehouden.4. Betaling

4.1. Voor betaling van de order of bestelling kan de klant gebruikmaken van de in de webwinkel genoemde betaalmogelijkheden.


5. Annuleren

5.1. Indien de klant de order of bestelling wil annuleren, kan dit kosteloos indien de klant dit binnen 24 uur na het plaatsing van de order per e-mail aan Starfishing hengelsport mededeelt
5.2. Indien de order of bestelling dan reeds verzonden is, zijn de verzendkosten maar ook die van het retour zenden voor rekening van de klant.
5.3. Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de order of bestelling, niet tevreden is met de geleverde goederen, is de koper gerechtigd om de betreffende goederen, mits deze nog ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking verpakt zijn, te retourneren
5.4. De verzendkosten zijn altijd voor de klant. Het geld bedrag exclusief de verzendkosten word op uw bank terug gestort
5.5. De verzendkosten van de retourgoederen zijn geheel voor rekening van de koper
5.6. De klant dient zorg te dragen voor een onbeschadigde retourzending, klant dient de retourzending verzekerd te versturen, beschadigde of tijdens verzending verloren vergane goederen in geen geval worden vergoed6. Levering

6.1. Levering geschied uitsluitend na vooruitbetaling.
6.2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.3. In principe wordt elke order, waarvan alle artikelen op voorraad zijn, binnen 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.
6.4. Alle in de webwinkel genoemde lever termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde lever termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
6.5. Indien een artikel niet op voorraad is wordt er contact opgenomen met de klant voor verdere afwikkeling. Er worden geen vervangende of vergelijkbare goederen verstuurd.
6.6. Op alle overeenkomsten en transacties Starfishing hengelsport is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing
6.7. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Starfishing hengelsport uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen order bedrag
7.2. Starfishing hengelsport is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade, ook niet wanneer dit ontstaat door niet of te laat of leveren
7.3. Starfishing hengelsport is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld
7.4. Starfishing hengelsport is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbereikbaarheid van de webwinkel of de bestelmogelijkheden
7.5. Starfishing hengelsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende op haar webwinkel genoemde productinformatie , adviezen en antwoorden
7.6. Starfishing hengelsport is niet aansprakelijk voor schade aan (tele)communicatie middelen
7.7. De klant vrijwaart Starfishing hengelsport uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.


8. Garantie

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven verleend Starfishing hengelsport enkel de standaard fabrieksgarantie zoals de fabrikant c.q. de groothandel deze hanteert.
8.2. Starfishing hengelsport zal ingeval van garantie uitsluitend bemiddelen tussen klant en fabrikant c.q. groothandel.
8.3. Zodra de fabrieksgarantie is verlopen doet Starfishing hengelsport afstand van haar bemiddelende rol.
8.4. Starfishing hengelsport aanvaard geen aansprakelijkheid voor verzendkosten van garantiegoederen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Starfishing Hengelsport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel